مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: لېدىر

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، چىنىقىش، ‏ساياھەت

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: سۇجۇ ئۇنىۋېرسىتېتى ، شىنجاڭ ئۇنۋىرسىتىتى

ۋەزىپىسى: مەكتەپ مۇدىرى

قىزىقىشى: پۇتبول ئويناش، كىتاب ئوقۇش، ساياھەت قىلىش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: مۇئاۋىن مەكتەپ مۇدىرى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، كىنو كۆرۈش، ساياھەت قىلىش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: قەشقەر مائارىپ ئىنستىتۇتى

ۋەزىپىسى: مۇئاۋىن مەكتەپ مۇدىرى

قىزىقىشى: پۇتبول ئويناش، كىنو كۆرۈش، كىتاب ئوقۇش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: مىچىگان شىتات ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: چەتئەللىك ئوقۇتقۇچى

قىزىقىشى: پۇتبول ئويناش، ساياھەت قىلىش، تىل ئۆگىنىش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: جىياڭشى گەنجىياڭ ئىنىستىتۇتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: تەنتەربىيە، پۇتبول ئويناش، پۇتبول مۇسابىقىسى كۆرۈش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: سىچۈەن ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، ساياھەت قىلىش، ۋېلسىپىت مىنىش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: دەرس ئۆتۈش، تەنتەربىيە، ساياھەت

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ مائارىپ ئىنىستىتۇتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: چىنىقىش،ۋاسكىتبول ئويناش،بىليارد ئويناش.

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: چىنىقىش, قەدىمقى مەدەنىيەت,قىيىق ئويناش.,

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: تىل ئۆگىنىش، كىنو كۆرۈش، تاماق ئېتىش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: لىياۋنىڭ سانائەت ئۇنۋېرستىتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: ئۇسۇل ئويناش،ساياھەت قىلىش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: داليەن سانائەت پەنلىرى ئۇنۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ تېببىي ئۇنۋېرسىتىتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: ۋاسكىتبول، كىتاب ئوقۇش،ناخشا ئاڭلاش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: جەنۇبىي جۇڭگو تەبئىي پەنلەر ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: پۇتبول، كىتاب ئوقۇش، ۋاسكىتبول ئويناش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: دۇڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتى ( تولۇق كۇرۇس)

ۋەزىپىسى:

قىزىقىشى: ئۇزۇن يۈگىرەش، ئۇزۇن سەپەرگە چېقىش ، سۇ ئۈزۈش، ناخشا ئېيتىش، كىتاب ئوقۇش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ يېزا-ئىگىلىك ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، كىنو كۆرۈش، ساياھەت قىلىش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

مائارىپى: گوللاندىيە گىلونىنگىنخەنس ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، كىنو كۆرۈش، گىتتار چىلىش، ناخشا ئېيتىش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ مائارىپ ئىنستىتۇتىنى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: چەتئەل تىلى ئۆگىنىش، كارتون فىلىم كۆرۈش، ناخشا ئىتىش، ساياھەت قىلىش. يوگا مەشقى

ئەگىشىڭ: LinkedIn

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى چوڭلار مائارىپى ئىنستىتۇتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: تىل ئۆگىنىش ، مۇزىكا . پۇتبول

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋىرستىتى

ۋەزىپىسى: دەرسلىكتىن مەسلىھەت بېرىش خادىمى

قىزىقىشى: ساياھەت، كىنو كۆرۈش، باشقىلارغا ياردەم قىلىش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: ماكارېر ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: چەتئەللىك ئوقۇتقۇچى

قىزىقىشى: سۇ ئۈزۈش، قار تېيىلىش، كىنو كۆرۈش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ پىداگۇگىكا ئۈنۋىرستىتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى:

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: ماشىنا پىرقىرىتىش، كىنو كۆرۈش، دوست تۇتۇش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: قەشقەر پېداگوگىكا ئىنىستىتۇتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: ناخشا-مۇزىكا، پۇتبول، ساياھەت قىلىش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، پۇتبول ئويناش، دوستلار بىلەن مۇنازىرىلىشىش ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: ساياھەت، ناخشا ئېيتىش، پىيادە يول يۈرۈش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: قەشقەر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: تىل ئۆگىنىش، ساياھەت قىلىش، كىتاب ئوقۇش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ پىداگوكىكا ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: دېكلاماتسىيە قىلىش ، رىياسەتچىلىك قىلىش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنۋېرستىتى

ۋەزىپىسى: دەرسلىكتىن مەسلىھەت بېرىش خادىمى

قىزىقىشى: ساياھەت قىلىش، كىنو كۆرۈش، كىتاب ئوقۇش،ئائىلىدە تورت پۇشۇرۇش.

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ پىداگوكىكا ئونېرستىتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش،كىنو كۆرۈش، پەي توپ ئويناش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ مالىيە - ئقىتىساد ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: ساياھەت قىلىش، كىتاب ئوقۇپ خاتىرە قالدۇرۇش، پائالىيەتلەرگە قاتنىشىش ۋە تەشكىللەش

ئەگىشىڭ: LinkedIn

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: رەسىم سىزىش، ساياھەت قىلىش، دوست تۇتۇش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ مالىيە ئىقتىساد ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: مالىيە خادىمى

قىزىقىشى: ناخشا ئاڭلاش ،تاغقا يامىشىش ، كىتاب ئوقۇش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: مىللىي مۇزىكا، ئىنگلىز تىلى، دەرس ئۆتۈش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، مۇزىكائاڭلاش، كىنو كۆرۈش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شاڭخەي سانائەت ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: رومان ئوقۇش، فوتوگرافچىلىق، كىنو كۆرۈش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنۋېرستىتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىنو كۆرۈش، تاماق ئېتىش، تىل ئۆگىنىش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: دەرسلىكتىن مەسلىھەت بېرىش خادىمى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش ،ساياھەت قىلىش ،چېنىقىش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ تىببىي ئۇنىۋېرسىتىتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: ناخشا ئېيتىش، ھېكايە ئوقۇش، پەي توپ ئويناش

ئەگىشىڭ: LinkedIn weibo

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىيامىن ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: قەھۋە قاينىتىش ، پەي توپ ئويناش ، كىتاب ئوقۇش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: داليەن چەتئەل تىلى ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، ساياھەت قىلىش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: بېيجىڭ تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: ساياھەت قىلىش ، فوتوگىرافلىق ، تور بەت لايىھەلەش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنۋېرستىتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، ساياھەت قىلىش، شاھمات ئويناش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى: كىتاب ئوقۇش، يېزىقچىلىق، قار تېيىلىش

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: غەربى-جەنۇب ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى:

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

مائارىپى: مىلان تەبىئىي پەنلەر ئۇنىۋېرسىتېتى

ۋەزىپىسى: ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى

قىزىقىشى:

ئەگىشىڭ:

ئۆتىدىغان دەرسلىرى

×
ئۈندىدار
×
×
×
X